Utregning av «forkortet AUC» for mykofenolat, basert på analyse av mykofenolat i 3 plasmaprøver fra ett doseintervall. Som forklart under Mykofenolat-analysen, er dette en metode for å oppnå bedre korrelasjon med klinisk effekt og bivirkninger.
NB: Begrensninger og premisser for utregningen er gitt nedenfor.

OBS: Bruk «.» (punktum) som desimaltegn. Med komma blir det feil.

  • Utregningen er basert på data fra studier med mykofenolatmofetil (CellCept), se referanser nederst. Siden plasmaprofilen er vesentllig forskjellig for mykofenolsyre (Myfortic), kan ikke denne utregningen anvendes når det er mykofenolsyre som brukes.
  • Korrelasjonen mellom de tre målingene og AUC er basert på de faste tidspunktene, som angitt. Det vil si nullprøve før dose samt prøver tatt henholdsvis 0,5 og 2 timer etter doseinntak. Spesielt for de to siste prøvene er det viktig at tidspunktet ikke avviker mye (helst innen +/- 10 minutter).
  • Sammenhengen er ulik for barn og voksne, derfor må man angi dette (B eller V) for å få korrekt resultat. I denne sammenheng setter vi skillet ved 12 år, men dette er ikke helt presist i datagrunnlaget for korrelasjonen og vil være en usikkerhetsfaktor.
  • Det er også en interaksjon mellom mykofenolat og ciklosporin som påvirker mykofenolats kinetikk og biotilgjengelighet. Resultatet vil altså påvirkes av om pasienten også får ciklosporin, så dette må angis korrekt (J for samtidig ciklosporin-behandling eller N hvis ikke).
  • Grunnen til at det er satt opp tre rader, er at man for pedagogiske eller andre formål kan legge inn 3 datasett om ønskelig -og se resultatene for sammenligning. Dette kan f.eks. være nyttig for å se hva hver enkelt faktor betyr for resultatet.
  • Ingen data som tastes inn på denne siden blir lagret.
  • Man kan selv skrive ut siden på papir evt til en pdf-fil ved å velge Print-knappen under tabellen.

Referanser spesielt vedrørende beregning av AUC (forkortet AUC). Den første artikkelen er en oversiktsartikkel som diskuterer TDM av mykofenolat generelt, men som spesielt tar opp prinsippene og utregningene som er brukt på denne web-siden for beregning av (forkortet) AUC.

  • van Gelder T, Le Meur Y, Shaw LM, Oellerich M, DeNofrio D, Holt C, Holt DW, Kaplan B, Kuypers D, Meiser B, Toenshoff B, Mamelok RD. Therapeutic drug monitoring of mycophenolate mofetil in transplantation. Ther Drug Monit. 2006 Apr;28(2):145-54. PubMed
  • Pawinski T, Hale M, Korecka M, Fitzsimmons WE, Shaw LM. Limited sampling strategy for the estimation of mycophenolic acid area under the curve in adult renal transplant patients treated with concomitant tacrolimus. Clin Chem. 2002 Sep;48(9):1497-504. Pubmed
  • Filler G. Abbreviated mycophenolic acid AUC from C0, C1, C2, and C4 is preferable in children after renal transplantation on mycophenolate mofetil and tacrolimus therapy. Transpl Int. 2004 Mar;17(3):120-5. Pubmed

Sist oppdatert 13.februar 2023 av Stein Bergan