Det er dokumentert for utvalgte pasientgrupper at monitorering av vancomycin-dosering ved bruk av AUC kan redusere nyretoksisitet og gi bedre behandlingsresultat (for en dekkende oversiktsartikkel, se Reuter & al. 2021).
AUC (areal under plasmakonsentrasjon vs tid -kurven) kan estimeres og måles på ulike måter. Kalkulatoren nedenfor er basert på enkel farmakokinetikk. Den vil ikke være like presis som mer avansert programvare (‘Bayesian modeling’), men er en enkel tilpasning som er etterspurt i klinikken.

En viktig forutsetning for bruk av denne kalkulatoren, er at konsentrasjonsmålingene (blodprøvene) er tatt i ‘steady state’. Hvor lang tid det tar å komme i steady state for vankomycin, avhenger bl.a. av nyrefunksjon. For pasienter med GFR over 60 ml/min kan det variere fra 1 til 2,5 døgn. Dersom man gjør målingene tidligere enn dette, vil kalkulatorens forslag være mer usikkert. Mer detaljert forklaring om dette er gitt nederst på denne side (scroll eller klikk her).

Utregningen blir naturligvis feil hvis feilaktige data oppgis. Vær derfor nøye med ‘input’ og meld gjerne tilbake til oss dersom du finner feil eller utydeligheter i kalkulatoren.

NB: Det er en tidsbegrensning på hvor lenge vinduet med kalkulatoren kan være åpent. Dersom det blir grått og inaktivt, er det bare å ‘refreshe’ (F5-tasten) eller gå inn på nytt.

Vi har gjort det vi kan for å teste denne kalkulatoren, men det er ikke mulig å garantere den feilfri. Dosering og justering av vankomycindose må derfor overprøves av behandlende lege som er ansvarlig for doseringen til den enkelte pasient.

Om ‘steady state’: En kalkulator som dette er basert på at legemiddelkonsentrasjonen (vankomycin) er i steady state (likevekt). Man kan regne ut at dette inntrer en tid etter behandlingsstart (eller større dosejustering) som er 4-5 ganger legemidlets halveringstid. For vancomycin er halveringstiden avhengig av nyrefunksjon. Nedsatt nyrefunksjon gir langsommere utskillelse og dermed lengre halveringstid.

Kalkulatoren er utviklet av Kwame Boateng, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 19.desember 2023 av Stein Bergan