• Analyse Busulfan
 • Prøvemateriale: Plasma fra EDTA-blod (ikke gel-glass).
 • Analysemetode: UHPLC-MS/MS (Thermo Transend II LX-2 TSQ Quantiva)
 • Måleområde: 25 – 5000 ng/mL
 • CV variasjonskoeffisient ≤3,5 %
 • Holdbarhet:
  • Fullblodprøven må sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 3 timer, men bør sentrifugeres så snart som mulig.
  • Avpipettert plasma er holdbart 24 timer i kjøleskap (2-8°C).
 • Forsendelse: Avtales med laboratoriet
 • Laboratoriets rutine: Analyseres ved behov, etter avtale

Busulfan er en alkylerende cellegift som brukes i forbindelse med forbehandling (kondisjonering) ved hematologisk stamcelletransplantasjon (HSCT) og i høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS), i kombinasjon med andre cytostatika.
Basert på en serie prøver fra første doseintervall beregner laboratoriet Css, det vil si gjennomsnittlig likevektskonsentrasjon for busulfan forutsatt at gitt dose kontinueres. Dette rapporteres sammen med forslag til eventuell justert dosering som skal til for å oppnå den spesifiserte target Css (i henhold til protokoll og eventuell individuell vurdering). 
Som mål for monitoreringen er det definert en ønsket gjennomsnittlig likevektskonsentrasjon, Css. Normalt vil denne være cirka 900 ng/mL, men spesielt for barn velges ofte noe lavere nivå i henhold til etablerte behandlingsprotokoller.

Tolkning

Beregnet Css brukes for å estimere hvilken dosejustering som skal til for å oppnå target-konsentrasjon. Ved en 4-dagers kur, som er det mest vanlige, vil ny dose kunne iverksettes fra dag 2. I samråd med behandlende lege vil det bli vurdert om man skal gjenta busulfan-målingene i forbindelse med neste dose (dag 2) for å få bekreftet Css etter dosejustering. 
Forøvrig er risiko ved for høy eksponering en økt risiko for bivirkninger i form av sinusoidalt obstruksjonssyndrom (SOS, også kalt VOD, leverveneokklusjon) samt alvorlige mukositter eventuelt flerorgansvikt. For lav eksponering av busulfan øker risiko for at den tilsiktede myeloablasjon ikke er tilstrekkelig og dermed for tilbakefall av kreftsykdom.

Kommentar

Internasjonalt praktiseres monitorering av busulfan i henhold til beregnet gjennomsnittlig likevektskonsentrasjon (Css, som angitt her) eller i form av areal under plasmakonsentrasjonskurven (AUC). Disse variable er proporsjonale (for et gitt tidsintervall er Css lik AUC/tidsintervall), men bruken av ulike enheter kan være en kilde til forvirring. 

Sist oppdatert 9.april 2021 av Stein Bergan