Print Friendly, PDF & Email

 • Analyselaboratorium: Radiumhospitalet, Avd for medisinsk biokjemi
 • Analyse: Adalimumab og eventuelt antistoff mot adalimumab (mer info nedenfor)
 • Aktuelle legemidler: Humira®
 • Prøvemateriale: Serum gelrør eller rør uten tilsetning, volum: 0,5 ml serum (pr analyse).
 • Prøvetakingstidspunkt: som regel umiddelbart før infusjon (C0; ‘bunnspeil’), eller tilfeldig tidspunkt
 • Oppbevaring: Holdbar minst 1 uke i kjøleskap • Lengre tid: i fryser
 • Forsendelse: Ordinær post; romtemp
 • Analysemetode: 3-trinns immunofluorometrisk metode(IFMA) på analyseinstrumentet AutoDELFIA. Antistoffanalysen måler nøytraliserende antistoffer.
 • Analyserutine: Adalimumabkonsentrasjon analyseres 1 gang pr uke. Antistoff hver 3.uke. Svartid: 1-2 arbeidsdager etter mottatt prøve til adalimumabkonsentrasjon
 • Konsentrasjonsområde som måles: 1-100 mg/L for adalimumab, 10-100 AU/L for antistoff
 • Variasjonskoeffisient: CV=10% for adalimumab. CV=15% for antistoff mot adalimumab
 • Terapeutisk område: P-adalimumab 5-12 mg/L (tentativt)
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Humira®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en «SPC» under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om adalimumab.


Bruk av adalimumab konsentrasjonsmåling

-Bakgrunn

 • Adalimumab er et humant monoklonalt antistoff rettet mot TNF-α, og gis som subkutane injeksjoner. Adalimumab brukes i behandling av inflammatoriske sykdommer som psoriasis, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt.
 • Ved å justere behandlingen på bakgrunn av medikamentkonsentrasjonen hos den enkelte pasient kan legen redusere sannsynligheten for at pasienten behandles med for høy eller lav dose. I tillegg kan målingene bidra til at pasienter som får uvirksomt og potensielt skadelig medikament, avslutter eller bytter til annen behandling.
 • Noen pasienter utvikler nøytraliserende antistoff mot adalimumab. Slike antistoffer kan gi nedsatt eller manglende effekt av medikamentet.
 • I behandlingsbeslutninger er målingen av serumkonsentrasjon det viktigste. Hos noen pasienter med behandlingssvikt og lav/ikke detekterbar medikamentkonsentrasjon i blodet, kan en antistoffmåling være til hjelp for å finne årsaken til behandlingssvikt og lav serumkonsentrasjon. Antistoff mot adalimumab etterrekvireres av laboratoriet ved adalimumab < 1 mg/L og analyseres ikke dersom adalimumab >3 mg/L.

-Tolkning av analyseresultat

 • Terapeutisk område: P-adalimumab 5-12 mg/L (tentativt)
 • Ved god effekt, eventuelt remisjon, og høy serumkonsentrasjon kan legen vurdere å redusere medikamentdosen. Dersom pasient i remisjon ikke har målbar adalimumabkonsentrasjon, vil noen klinikere vurdere å seponere behandlingen, da pasienten antagelig har lav sykdomsaktivitet uavhengig av adalimumab.
 • Ved dårlig eller tap av initial effekt, kan legen vurdere medikamentbytte ved adekvat serumkonsentrasjon (dvs manglende virknng) og doseøkning ved lav serumkonsentrasjon.
 • Ved lav, eventuelt ikke målbar, serumkonsentrasjon og samtidig høy konsentrasjon av nøytraliserende antistoff, bør man vurdere bytte av medikament eller avslutte behandlingen.
 • Forslag til tolkning av antistoffsvar ved lav eller ikke målbar medikamentkonsentrasjon:
  • <15 µg/L: Ikke påvist antistoff mot adalimumab (ADAb)
  • 15-50 µg/L: Lav ADAb-konsentrasjon. Usikker betydning. Vurder en økning av medikamentdosen eller å justere komedikasjon.
  • 51-120 µg/L: Middels ADAb-konsentrasjon. Seponering av behandlingen eller medikamentbytte bør vurderes.
  • >120 µg/L: Høy ADAb-konsentrasjon. Seponering av behandlingen eller medikamentbytte bør vurderes.

Av JE Gehin, N Bolstad & StB.

Sist oppdatert 24.mai 2023 av Stein Bergan