Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Takrolimus
 • Aktuelle legemidler: Prograf®, Advagraf® og Tacni ®
 • Prøvemateriale: EDTA-fullblod, volum: 0,5 ml
 • Prøvetakingstidspunkt: som regel umiddelbart før dose (C0)
 • Oppbevaring: 7 døgn i romtemp • 7 døgn i kjøleskap • Lengre tid: i fryser
 • Forsendelse: Ordinær post; romtemp
 • Analysemetode: UHPLC-MS/MS (massespektrometri, egen metode)
 • Analyserutine: analyseres daglig (7 dager pr uke), svar samme dag
 • Konsentrasjonsområde: 0,7-65 µg/L (evt høyere kons ved behov)
 • Variasjonskoeffisient: CV=7%
 • Terapeutisk område: Se immunsuppressive protokoller
 • Spørsmål om analyseresultater, vurdering osv, Kontakt oss
 • Informasjon om aktuelle legemidler
  Prograf®: Felleskatalogen
  Advagraf®: Felleskatalogen
  Tacni®: Felleskatalogen
  • Preparatomtaler hos Legemiddelverket finnes nå med lenke direkte i Felleskatalogen, se tab’en “SPC” under preparatomtalene der.
  Legemiddelhåndboka om takrolimus.

Anbefalt startdosering for takrolimus mht CYP3A5 genvarianter (mer om CYP3A5)

Genotype (allel-
kombinasjon)
Betydning for enzymaktivitet1 Betydning for takrolimusmetabolisme og –konsentrasjon2 Doseringsanbefaling ved oppstart takrolimusbeh.3
CYP3A5*1/*1 To alleler som gir funksjonelt CYP3A5-enzym.
Både CYP3A5 og CYP3A4 bidrar til CYP3A-enzymaktivitet.
Økt metabolisme og redusert blodkonsentrasjon av takrolimus sammenlignet med CYP3A5*3/*3-genotype. Dobbel startdose og dosejusteringer i henhold til gjeldende behandlingsprotokoll.
CYP3A5*1/*3 Ett allel som gir funksjonelt CYP3A5-enzym.
Både CYP3A5 og CYP3A4 bidrar til CYP3A-enzymaktivitet.
Økt metabolisme og redusert blodkonsentrasjon av takrolimus sammenlignet med CYP3A5*3/*3-genotype. Dobbel startdose og dosejusteringer i henhold til gjeldende behandlingsprotokoll.
CYP3A5*3/*3 Manglende eller svært lav CYP3A5-enzymaktivitet.
Bare CYP3A4 bidrar til CYP3A-enzymaktivitet.
Redusert metabolisme og høyere blodkonsentrasjon av takrolimus sammenlignet med CYP3A5*1/*3 og CYP3A5*1/*1-genotype.
CYP3A5*3/*3 er vanligste genotypen i mange folkegrupper og legemiddeldosering er ofte tilpasset denne genotypen.
Standard startdose og dosejusteringer i henhold til gjeldende behandlingsprotokoll.
1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
2Risiko for interaksjoner med andre legemidler kan også variere mellom CYP3A5-genotypegrupper.
3Doseringsanbefaling er basert på preliminære resultater fra kliniske studier, se lenker og litteratur.


Ny analysemetode for takrolimus pr 8.9.2015

 • Laboratorieenheten ved Avdeling for farmakologi, Rikshospitalet, vil i løpet av august og september 2015 ta i bruk nye analysemetoder for flere immunsuppressiva. Først ut var everolimus, sirolimus og ciklosporin, nå følger takrolimus som analyseres med ny metode fra og med 8.september 2015.
 • For takrolimus er kortversjon av endringen som følger: Med den nye metoden vil analyseresultatene bli i gjennomsnitt 7% lavere, sammenlignet med tidligere (da det ble benyttet immunoassay, CMIA, som ble utført på instrument av typen Architect® fra Abbott).
  Det er altså i gjennomsnitt en liten reduksjon, men det vil si at enkelprøver kan avvike mer.
 • Når resultatene med ny og gammel metode sammenlignes, er det verdt å merke seg at det er den nye metoden vår som blir ansett som såkalt gullstandard. Det betyr at det er grundig dokumentert at analyseprinsippet som nå benyttes (massespektrometri; UHPLC-MS/MS) er den metode som gir nærmest korrekt svar. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor det forekommer betydelig mengde metabolitter (omsetningsprodukter av takrolimus), siden disse har en tendens til å bli medbestemt ved immunoassay, men ikke ved massespektrometri.
 • -Fra laboratoriets side vil vi anbefale at man alltid tar en ekstra kontroll hvis et uventet (lavt eller høyt) resultat skulle dukke opp. Så bør man vurdere eventuelle justeringer av dosen i lys av disse resultatene samt den totale kliniske vurdering (annen immunsuppresjon, risiko ved over- eller under-immunsuppresjon, mulige bivirkninger osv.) En konsekvens av ny metode, er at man nå nærmest kan se bort fra at konsentrasjonen av takrolimus skulle være overestimert.
 • Kvalitetskontroll. Laboratoriet har sine egne løpende kontrollrutiner som skal gardere mot at det blir gitt ut feilaktige svar og at resultatene drifter fra dag til dag. I tillegg til dette deltar vi i et internasjonalt program for kvalitetskontroll, hvor vi analyserer prøver som blir distribuert til flere hundre tilsvarende laboratorier rundt i verden, for å sikre at alle i størst mulig grad måler på samme nivå (for samme metode).
 • Forskningsprosjekter. Laboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Et metodeskifte som dette er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forsknigsprosjekter finnes på avdelingens webside.
 • Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Kontaktperson: Stein Bergan tlf 23071082.

Sist oppdatert 26.februar 2021 av Stein Bergan