• Analyse Imatinib (IMAT) (og metabolitt desmetyl-imatinib, DIM)
  • Prøvemateriale: Plasma fra EDTA-blod; evt serum; volum i primærrør: 1 ml; ikke gel−glass
    • Plasmaprøve må sentrifugeres og plasma til analyse avpipetteres innen 4 døgn
  • Analysemetode: UHPLC-MSMS (massespektrometri; egen metode)
  • Måleområde (evt fortynnet): IMAT 230 – 11500 µg/L; DIM 50 – 2000 µg/L
  • CV variasjonskoeffisient ≤4%
  • Holdbarhet: Avpipettert plasma/serum 10 dager i romtemp, 2 uker i kjøleskap • Lengre tid: mer enn 12mndr i fryser (-20°)
    • Forsendelse: Lokalt i romtemperatur
  • Laboratoriets rutine: Analyseres ukentlig

– Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene.

Terapeutisk konsentrasjonsområde

For indikasjonene GIST (gastrointestinal stromal tumor) og KML (kronisk myelogen leukemi) er det foreslått optimal konsentrasjon av imatinib omkring 1000-1100 µg/L.
Dette er basert på meta-analyser av hovedsakelig retrospektive studier som har antydet potensiale for forbedret behandlingsresultat når doseringen kontrolleres med konsentrasjonsmålinger. Intervensjonsstudier som inkluderer prospektiv bruk av konsentrasjonsmåling for dosejustering foreligger så langt ikke, og anbefalt konsentrasjonsnivå må derfor tolkes med forbehold.

Ref: Anna Mueller-Schoell & al: Therapeutic drug monitoring of oral targeted antineoplastic drugs; Eur J Clin Pharmacol, 2021 Apr;77(4):441-464. Pubmed PMID 33165648.

Forskningsprosjekter. Sykehuslaboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Skifte av metoder er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forskningsprosjekter finnes på avdelingens webside.

Sist oppdatert 16.juni 2023 av Stein Bergan