Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Cytokrom P450(CYP)3A5–genotyping
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som i betydelig grad metaboliseres av CYP3A5-enzymet. Mange legemidler omsettes via CYP3A5,
   se eksempler på substrater
  • Aktuelle legemidler kan f.eks. være: takrolimus (Prograf®, Advagraf® m.fl.), ciklosporin (Sandimmun Neoral®), sirolimus (Rapamune®), vinkristin, statiner (lovastatin, simvastatin, atorvastatin), proteasehemmere (atazanavir), klopidogrel (Plavix®) og karbamazepin.
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler® 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvariant (allel): CYP3A5*3.
   Les mer om genvariantene som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • CYP3A5-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av CYP3A5*3-allelet.
   Eks. CYP3A5*1/*3 (heterozygot) eller CYP3A5*3/*3 (homozygot).
  • CYP3A5*1 (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning

  Bakgrunn:

  • Mange legemidler metaboliseres av både CYP3A5- og CYP3A4-enzymene.
   Individer med funksjonelt CYP3A5-enzym (CYP3A5*1/*3- og CYP3A5*1/*1-genotype) vil vanligvis ha høyere samlet metabolisme av CYP3A-substrater sammenlignet med individer som mangler CYP3A5 (CYP3A5*3/*3-genotype; ca. 85 – 90 % av kaukasere).
   Det relative bidraget fra CYP3A5 og CYP3A4 varierer mellom legemidler.

  Klinisk betydning av CYP3A5-genotype avhenger bl.a. av:

  • Betydningen genvarianten(e) har for enzymaktivitet.
  • Kombinasjon av genvarianter (se Tabell).
  • Type legemiddel
   • Terapeutisk område.
   • Betydningen av CYP3A5 for aktivering/inaktivering av legemidlet i forhold til CYP3A4 eller evt. andre metabolismeveier.
  • Miljøfaktorer
   • Eksempler på CYP3A-hemmere
    • Antimykotika: Flukonazol (Diflucan®), ketokonazol (Fungoral®), vorikonazol (VFEND®), itrakonazol (Sporanox®)
    • Antibiotika: Klaritromycin (Klacid), Erytromycin (Ery-Max®, Abboticin®)
    • Matvarer: Grapefruktjuice
   • Eksempler på CYP3A-indusere
    • Antiepileptika: fenobarbital (Fenemal®), karbamazepin (Trimonil®), fenytoin (Epinat®)
    • Andre: Rifampicin (Rimactan®), deksametason, Johannesurt (Hypericum perforatum)
   • Se også interaksjonstabell.
Betydning av CYP3A5 genvarianter

Genotype (allelkombinasjon) Betydning for enzymaktivitet1 Klinisk betydning for legemidler som inaktiveres av CYP3A5
Eks. takrolimus, ciklosporin

CYP3A5*1/*1

To alleler som gir funksjonelt CYP3A5-enzym.
Både CYP3A5 og CYP3A4 bidrar til CYP3A-enzymaktivitet.

Økt metabolisme og redusert eksponering for aktivt legemiddel sammenlignet med CYP3A5*3/*3-genotype.
Mulig behov for høyere legemiddeldoser. Eks. doseringsanbefaling takrolimus.

CYP3A5*1/*3

Ett allel som gir funksjonelt CYP3A5-enzym.
Både CYP3A5 og CYP3A4 bidrar til CYP3A-enzymaktivitet.

Økt metabolisme og redusert eksponering for aktivt legemiddel sammenlignet med CYP3A5*3/*3-genotype.
Mulig behov for høyere legemiddeldoser. Eks. doseringsanbefaling takrolimus.

CYP3A5*3/*3
(Vanligste genotype i mange folkegrupper, ca. 85 – 90 % blant kaukasere)2

Manglende eller svært lav CYP3A5-aktivitet.
Kun CYP3A4 bidrar til CYP3A-enzymaktivitet.

Redusert metabolisme og økt eksponering for aktivt legemiddel sammenlignet med CYP3A5*1/*1- og CYP3A5*1/*3-genotype.
CYP3A5*3/*3 er vanligste genotype blant kaukasere og legemiddeldosering er ofte tilpasset denne genotypen.

1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
2Allelfrekvens hentet fra dbSNP- og Alamut-databaser.
3Park KW et al., Heart. 2012 Sept; 98(18):1366-1372.

 • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Lenker og litteratur
  • Oversikt CYP3A5-genvarianter www.pharmvar.org/gene/CYP3A5
  • Oversikt over CYP3A5-substrater, -hemmere og –indusere
   medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/
  • Klinisk relevans CYP3A5-genotype PharmGKB
  • Doseringsanbefalinger takrolimus
   • Dutch Pharmacogenetics Working Group Guideline for tacrolimus and CYP3A5
   • Barry A et al., A Systematic Review of the Effect of CYP3A5 Genotype on the Apparent Oral Clearance of Tacrolimus in Renal Transplant Recipients. Ther Drug Monit, 2010 Dec;32, 6:708-714 (PMID: 20864901)
   • Thervet E et al., Optimization of initial tacrolimus dose using pharmacogenetic testing. Clin Pharmacol Ther. 2010 Jun;87(6):721-726 (PMID: 20393454)
   • MacPhee IA et al., Pharmacogenetic biomarkers: cytochrome P450 3A5. Clin Chim Acta. 2012 Sep 8;413(17-18):1312-1317 (PMID: 22037511)
   • Bergmann TK et al., Population Pharmacokinetics of Tacrolimus in Adult Kidney Transplant Patients: Impact of CYP3A5 Genotype on Starting Dose Ther Drug Monit. 2013 Oct 1 (Epub ahead of print, PMID: 24089074)

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan