Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: CYP2C9 -genotyping
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som i betydelig grad metaboliseres av CYP2C9-enzymet. Mange legemidler omsettes via CYP2C9, se eksempler på substrater.
  • Aktuelle legemidler kan f.eks. være warfarin (Marevan®), NSAIDs (ibuprofen, naproksen, piroksikam, meloksikam m.fl.), fluvastatin (Lescol®), sulfonylurea (glipizid, glibenklamid, glimepirid), angiotensin II-reseptorblokkere (irbesartan, losartan), sildenafil (Viagra®), terbinafin (Lamisil®), amitriptylin (Sarotex®), fluoksetin (Fontex®), fenytoin (Epinat®), tamoksifen, ketamin.
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, kan sendes i romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse -Apparatur: LightCycler® 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvarianter (alleler): CYP2C9*2 og CYP2C9*3.
   Les mer om genvariantene som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • CYP2C9-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av CYP2C9*2- og CYP2C9*3-alleler. Eks. CYP2C9*1/*2 (heterozygot) eller CYP2C9*3*3 (homozygot).
  • CYP2C9*1 (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning
  Klinisk betydning av CYP2C9-genotype avhenger bl.a. av:

  • Betydningen genvarianten(e) har for enzymaktivitet.
  • Kombinasjon av genvarianter (se Tabell).
  • Type legemiddel.
   • Terapeutisk område.
   • Betydningen av CYP2C9 for aktivering/inaktivering av legemidlet sammenlignet med andre metabolismeveier.
  • Miljøfaktorer (eks. kosthold, sykdom) og risiko for legemiddelinteraksjoner.
   • Eksempler på CYP2C9-hemmere: flukonazol (Diflucan®), valproinsyre (Orfiril®) amiodaron (Cordarone®)
   • Eksempler på CYP2C9-indusere: Rifampicin
  • Se også interaksjonstabell
Betydning av CYP2C9 genvarianter

Genotype (allelkombinasjon) Betydning for enzymaktivitet1 Klinisk betydning for legemiddel som inaktiveres av CYP2C9 Klinisk betydning for legemiddel som aktiveres av CYP2C9

eks. warfarin (Marevan®), celekoksib (Celebra®), meloksikam

eks. losartan (Cozaar®)

CYP2C9*1/*1

Normal enzymaktivitet2

CYP2C9*1/*2 CYP2C9*1/*3

Ett allel som gir redusert enzymaktivitet.
Grad av reduksjon i enzymaktivitet avhenger av
allel og substrat.

Økt effekt og risiko for bivirkninger

For warfarin, se også VKORC1 og
doseringsanbefaling for warfarin.

Økt risiko for nedsatt eller manglende effekt av legemidlet3

CYP2C9*2/*2
CYP2C9*2/*3
CYP2C9*3/*3

To alleler som gir redusert enzymaktivitet
Grad av reduksjon i enzymaktivitet avhenger av
allel

Økt effekt og risiko for bivirkninger.
For warfarin se også VKORC1 og
doseringsanbefaling for warfarin.

Økt risiko for nedsatt eller manglende effekt av legemidlet3

1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av andre genetiske faktorer og miljøfaktorer.
2CYP2C9*1 betyr at ingen av de vanligste variantene som gir redusert enzymaktivitet blant kaukasiere (CYP2C9*2 og *3) er påvist. Blant individer med afrikansk opphav forekommer det imidlertid relativt hyppig andre genvarianter (f.eks. CYP2C9*5, *6, *8 eller *11) med betydning for CYP2C9-enzymaktivitet.
3Begrenset kunnskap. Enkeltstudier har vist redusert eksponering for aktiv metabolitt og redusert effekt av losartan hos individer med CYP2C9*3-allel (Sekino K et al. 2003 PMID: 14504849).

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan