Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Solute carrier organic anion transporter 1B1 (SLCO1B1)–genotyping
  • Alternative navn: OATP1B1, OATP2, OATPC, SLC21A6
  • Genet SLCO1B1 koder for en leverspesifikk transportør som medierer opptak av ulike endogene forbindelser (f.eks. bilirubin, østradiol og leukotriener) og legemidler som statiner til hepatocytter.
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som transporteres av SLCO1B1.
   • Aktuelle legemidler er simvastatin (Zocor®), atorvastatin (Lipitor®).
   • Genotyping kan også være relevant i forhold til andre statiner, men den kliniske betydningen av SLCO1B1-genotype er best dokumentert for simvastatin (se lenker og litteratur).
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler® 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvariant (allel): NM_006446.4: c.521T>C (rs4149056).
   Les mer om genvarianten som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • SLCO1B1-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av c.521T>C genvariant.
   Eks. c.521 T/T (homozygot villtype), SLCO1B1 c.521 C/T (heterozygot) eller c.521 C/C (homozygot variant).
  • Allelet c.521T (villtype) betyr at den undersøkte sekvensvarianten i posisjon c.521 ikke er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning
  • SLCO1B1 er en leverspesifikk transportør som bidrar til at statiner tas opp i hepatocytter hvor de uttøver sin effekt. Opptak av statiner til hepatocytter spiller også en viktig rolle for eliminasjonen av disse legemidlene. SLCO1B1-genvarianten c.521T>C er assosiert med redusert transportaktivitet, høyere systemisk eksponering og økt risiko for myopati ved bruk av simvastatin. Genvarianten har også blitt assosiert med økt systemisk eksponering av atorvastatin.
 • Klinisk betydning av SLCO1B1-genotype ved behandling med statiner avhenger bl.a. av:
  • Kombinasjon av genvarianter (se Tabell).
  • Type statin og dosenivå
  • Behandling med andre legemidler som hemmer metabolisme og/eller –transport av statiner.
   • F.eks. kan bl.a. verapamil, diltiazem, amiodaron, amlodipin og ciklosporin hemme metabolismen og gi økt eksponering av CYP3A-substratene simvastatin, atorvastastin og lovastatin. Se doseringsskjema for simvastatin basert på SLCO1B1-genotype og interagerende legemidler.
  • Varianter i andre gener som koder for transportører eller metabolismeenzymer
Betydning av SLCO1B1-genvarianter

Genotype (allelkombinasjon) Betydning for enzymaktivitet1 Klinisk betydning for metabolisme av simvastatin (Zocor®) Doseringsanbefaling for simvastatin2

SLCO1B1
c.521 T/T

Normal SLCO1B1-
transportaktivitet1

«Normal» risiko for myopati.2

FDA anbefaler ikke simvastatindoser på 80 mg med mindre dette allerede har blitt tolerert i 12 måneder. Simvastatin bør doseres i hht. sykdomsspesifikke retningslinjer.2

SLCO1B1
c.521 C/T

Intermediær
SLCO1B1-
transportaktivitet1

Intermediær risiko for myopati.2

FDA anbefaler ikke simvastatindoser på 80mg. Vurder lavere dose. Dersom utilstrekkelig effekt, bør alternativt statin vurderes.2

SLCO1B1
c.521 C/C

Lav SLCO1B1-
transportaktivitet.1

Høy risiko for myopati.2

FDA anbefaler ikke simvastatindoser på 80mg. Velg lavere dose eller alternativt statin. Vurder rutinemålinger av kreatinkinase (CK).2

1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
2Basert på retningslinjer fra Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) publisert i 2012. Retningslinjene er en ekspertuttalelse basert på fagfellevurdert litteratur som var tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

 • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Lenker og litteratur
  • Klinisk relevans SLCO1B1-genotype PharmGKB
  • Retningslinjer fra Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC): CPIC Guideline for SLCO1B1 and Simvastatin-Induced Myopathy
  • de Keyser CE et al. The SLCO1B1 c.521T>C polymorphism is associated with dose decrease or switching during statin therapy in the Rotterdam Study. Pharmacogenet Genomics. 2014 Jan;24(1):43-51 (PMID:24263182)
  • DeGorter MK et al. Clinical and pharmacogenetic predictors of circulating atorvastatin and rosuvastatin concentrations in routine clinical care. Circ Cardiovasc Genet. 2013 Aug;6(4):400-8. (PMID:23876492)
  • Sadee W. Gene-gene-environment interactions between drugs, transporters, receptors, and metabolizing enzymes: Statins, SLCO1B1, and CYP3A4 as an example. J Pharm Sci. 2013 Sep;102(9):2924-9. (PMID:23436703)
  • Ulvestad M et al. Impact of OATP1B1, MDR1, and CYP3A4 expression in liver and intestine on interpatient pharmacokinetic variability of atorvastatin in obese subjects. Clin Pharmacol Ther. 2013 Mar;93(3):275-82. (PMID:23361102)

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan