Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Cytokrom P450(CYP)2B6–genotyping
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som i betydelig grad metaboliseres av CYP2B6-enzymet.
  • Mange legemidler omsettes via CYP2B6,
   se eksempler på substrater
  • Eksempel på aktuelle legemidler kan være: efavirenz (Stocrin®), nevirapin (Viramune®), syklofosfamid (Sendoxan®), petidin, metadon, bupropion (Wellbutrin®), propofol, ketamin (Ketalar®), selegilin (Eldepryl®) og artemisinin. Enzymet spiller også en viktig rolle i detoksifiseringen av mange miljøgifter og pesticider.
  • CYP2B6-genotyping er spesielt relevant ved legemidler med smalt terapeutisk område, dersom det er viktig å oppnå rask respons og ved risiko for legemiddelinteraksjoner.
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler®480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvarianter (alleler): CYP2B6 c.516G>T og c.1459C>T.
   Les mer om genvariantene som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • CYP2B6-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av CYP2B6-genvarianter. Eks. “Resultatet er CYP2B6-genotype G/T i posisjon c.516” (dvs. heterozygot for c.516G>T og ingen sekvensvariant i posisjon c.1459) eller “Resultatet er CYP2B6-genotype G/T i posisjon c.516 og T/T i posisjon c.1459” (dvs. heterozygot for c.516G>T og homozygot for c.1459C>T).
  • Genotyperesultatet rapporteres sammen med en kommentar som forklarer betydning mht. CYP2B6-enzymaktivitet.
  • Dersom pasienten er heterozygot både for c.516G>T og for c.1459C>T så kan sekvensvariantene befinne seg på to ulike alleler eller på samme allel. Dvs. pasienten kan ha to CYP2B6-alleler som er assosiert med redusert enzymaktivitet, eller pasienten kan ha ett normalt CYP2B6-allel og ett allel med to sekvensvarianter som kan gi redusert CYP2B6-enzymaktivitet.
  • Dersom ingen av de undersøkte sekvensvariantene påvises innebærer dette vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning –Klinisk betydning av CYP2B6-genotype avhenger bl.a. av:
  • Betydningen genvarianten(e) har for enzymaktivitet.
  • Kombinasjon av genvarianter (se tabell).
  • Type legemiddel
   • Terapeutisk område.
   • Betydningen av CYP2B6 for aktivering og inaktivering av legemidlet i forhold til andre metabolismeveier.
  • Miljøfaktorer
   • Eksempler på CYP2B6-hemmere: Klopidogrel (Plavix®), tiklopidin (Tiklid®)
   • Eksempler på CYP2B6-indusere: Karbamazepin (Trimonil®), fenytoin (Epinat®), rifampicin (Rimactan®), deksametason, syklofosfamid
   • Se også interaksjonstabell.

Betydning av CYP2B6 genvarianter

Genotype (allelkombinasjon)1 Betydning for enzymaktivitet2 Klinisk betydning for legemidler som inaktiveres av CYP2B63 Klinisk betydning for legemidler som aktiveres av CYP2B63
F.eks. efavirenz (Stocrin®), nevarapin (Viramune®), petidin, metadon F.eks. syklofosfamid (Sendoxan®), bupropion (Wellbutrin®)

Ingen av de undersøkte genvariantene er påvist.

Normal enzymaktivitet.

CYP2B6 c.516 G/T

Redusert enzymaktivitet

Økt effekt og risiko for bivirkninger

Økt risiko for nedsatt eller manglende effekt av legemidlet

CYP2B6 c.516 T/T

Redusert enzymaktivitet

Økt effekt og risiko for bivirkninger

Økt risiko for nedsatt eller manglende effekt av legemidlet

1Sekvensvarianten c.1459C>T har blitt assosiert med redusert CYP2B6-enzymaktivitet i noen studier, men funnene varierer og den kliniske betydningen av CYP2B6 c.1459C>T ser ut til å variere mellom legemidler. Sekvensvarianten c.1459C>T er derfor ikke inkludert i tabellen for tolkning av CYP2B6-genotype.
2Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
3Klinisk betydning av en genotype kan variere mellom ulike CYP2B6-substrater.

 • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Lenker og litteratur
  • PharmGKBs omtale av CYP2B6
  • CYP2B6-genvarianter www.cypalleles.ki.se/
  • Zanger UM et al., Pharmacogenetics of cytochrome P450 2B6 (CYP2B6): advances on polymorphisms, mechanisms, and clinical relevance. Front Genet. 2013 Mar 5;4:24. PMID:23467454
  • Johnson GG et al., CYP2B6*6 is an independent determinant of inferior response to fludarabine plus cyclophosphamide in chronic lymphocytic leukaemia. Blood. 2013 Oct 15. (Epub ahead of print) PMID:24128861
  • Sánchez Martín A et al., Impact of pharmacogenetics on CNS side effects related to efavirenz. Pharmacogenomics. 2013 Jul;14(10):1167-78. PMID:23859571
  • Benowitz NL et al., Influence of CYP2B6 genetic variants on plasma and urine concentrations of bupropion and metabolites at steady state. Pharmacogenet Genomics. 2013 Mar;23(3):135-41. PMID:23344581
  • Frasco MA et al., Underlying genetic structure impacts the association between CYP2B6 polymorphisms and response to efavirenz and nevirapine. AIDS. 2012 Oct 23;26(16):2097-106. PMID:22951632
  • Dobrinas, Pharmacogenet Genomics. 2013 23:84. PMID:23249875

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=”d.m.y” before=”(Oppdatert pr.” after=”)”]

Sist oppdatert 5.desember 2017 av Stein Bergan