Med denne analysen undersøkes en variant i genet CYP2B6 som koder for enzymet CYP2B6. Det er flere legemidler som omdannes via dette enzymet. Imidlertid har det vist seg at for noen av disse legemidlene har CYP2B6 ikke så stor klinisk betydning som tidligere antatt, og vår info her er nå oppdatert i henhold til disse nyere vurderingene. De legemidlene hvor CYP2B6 fortsatt regnes som en viktig faktor eller i det minste en viss betydning er :
Efavirenz (Stocrin®, Atripla®, Padviram®)
Bupropion (Paritdam®, Wellbutrin®, Mysimba®)
Metadon

Syklofosfamid (Sendoxan®)

Omdanningen via CYP2B6 kan gi både mer og mindre aktive metabolitter, se forklaring nedenfor.
Klikk her for full tekst, eller velg info fra liste:

Om CYP2B6

Bakgrunn

  • CYP2B6 er involvert i omsetningen av en rekke legemidler. Dette enzymet viser stor variasjon i aktivitet fra person til person, og noe av dette kan forklares ved forekomsten av genetiske varianter.
  • Den hyppigste varianten blant europeere er *6. Prevalensen er såpass høy at drøyt 20% har den i ett allel (altså heterozygote; *1/*6). Disse vil ha nedsatt enzymaktivitet. Omtrent 5% er homozygote (*6/*6), noe som fører til manglende enzymaktivitet.
  • For det antivirale legemiddel efavirenz er det evidens for den kliniske betydning av CYP2B6-varianter, som angitt i tabellen nedenfor.
  • Når det gjelder metadon, er det vist at metabolisering skjer via CYP2B6 og andre CYP-enzymer. Nyere studier tyder på at CYP2B6 er viktigst og at betydningen av spesielt CYP3A4 har vært overvurdert.
  • For bupropion og syklofosfamid er det også vist at CYP2B6 har betydning for omdannelse til aktive metabolitter mens betydningen av andre cyp-enzymer er uavklart.

Sekvensvariant som undersøkes

Dersom CYP2B6-genotyping rekvireres eksplisitt eller det er angitt at man ønsker farmakogenetisk undersøkelse som er relevant for henholdsvis efivarenz, metadon, bupropion eller syklofosamid, blir prøven altså analysert mht varianten CYP2B6*6. Siden det er relativt få legemidler med evidens for klinisk betydning av dette genet, tar vi ikke med CYP2B6 i den generelle ‘CYP-screening’ -som ofte rekvireres. Denne må altså angis spesifikt på rekvisisjonen i de tilfeller hvor man vil ha den analysert.

Tabell: Sekvensvariant og aktivitet
AllelHGVS referansesekvens Kodende HGVS referansesekvens ProteinReferanse SNPMolekylær effektAllel funksjonIntrodusert i analyse fra
*6
(se fotnote)
NM_000767.4:c.516G>TNP_000758.1:p.Gln172Hisrs3745274AminosyreendringRedusert enzymaktivitetnov 2013

Definisjonen av CYP2B6*6 -varianten inneholder en mutasjon til, nemlig c.785A>G. I tillegg er det identifisert en del varianter som inneholder en eller flere mutasjoner i tillegg til disse to. Alle disse forekommer imidlertid såpass sjelden at det for praktiske formål holder å undersøke den ene som nevnt i tabellen. Hvis den kan påvises er det overveiende sannsynlig at variant *6 foreligger.

Farmakokinetisk og klinisk betydning av CYP2B6 genotype

Tabell: CYP2B6-variant ➡ Betydning for serumkonsentrasjon og mulige konsekvenser for effekt. (For metadon, bupropion og syklofosfamid er det ikke tilstrekkelig evidens for den kliniske betydningen av genetiske varianter; beskrivelsen er tatt med her for å illustrere hvilken påvirkning man eventuelt kan forvente.)
CYP2B6 genotypeBetydning for CYP2B6 enzymaktivitet
Betydning for legemidler som inaktiveres via CYP2B6; eks efavirenz og metadonBetydning for legemidler som aktiveres via CYP2B6; eks syklofosfamid og bupropion
*1/*1Normal legemiddelomdannelseNormal serumkonsentrasjonNormal serumkonsentrasjon av aktiv metabolitt
*1/*6Intermediær (noe nedsatt legemiddelomdannelseSerumkonsentrasjonen kan bli noe høyere enn forventet (ved normal dosering) og dermed økt risiko for bivirkningerSerumkonsentrasjonen av aktiv metabolitt kan bli noe høyere enn forventet (ved normal dosering) og dermed mulighet for større effekt men også økt risiko for bivirkninger
*6/*6Langsom legemiddelomdannelseØkt serumkonsentrasjon (i forhold til dose) og økt risiko for bivirkninger.Serumkonsentrasjonen av aktiv metabolitt kan bli noe høyere enn forventet (ved normal dosering) og dermed mulighet for større effekt men også økt risiko for bivirkninger

Referanser: Oppdatert informasjon om CYP2B6, oversikt over genvarianter og referanser til literatur som anbefalingene bygger på, finnes på websiden PharmGKB;
PharmGKB: tabeller med genvarianter, allelfrekvenser, diplotyper…
PharmGKB om CYP2B6

Sist oppdatert 30.juni 2022 av Stein Bergan