Antibiotika-analysene meropenem, linezolid, piperacilllin og kloksacillin er etablert primært for bruk ved Ullevål og Rikshospitalet. Se om prøvehåndtering nedenfor. Dersom man ønsker analyse i prøver tilsendt fra andre institusjoner, må laboratoriet kontaktes for info og avtale (tlf 23071014). Disse antibiotika-analysene er foreløpig i en pilotfase, så responstiden kan variere noe, også utover det som er planlagt rutine beskrevet nedenfor.

 • Analyse Piperacillin
 • Rekvirering:
  • Fra Rikshospitalet elektronisk i DIPS
  • Fra Ullevål papirrekvisisjon (husk å angi hvilket antibiotikum som skal analyseres)
 • Prøvemateriale: Plasma fra EDTA-blod, volum: 1 ml; IKKE gel−glass
  • Prøve settes på is etter prøvetaking og sendes til prøvemottak MBK/FAR på henholdsvis Ullevål eller Rikshospitalet
  • Prøven må sentrifugeres og plasma til analyse avpipetteres til sekundærglass innen 4 timer
 • Analysemetode: UHPLC-MSMS (massespektrometri; egen metode)
 • Måleområde: 0,5 – 400 mg/L (evt høyere ved behov)
 • CV variasjonskoeffisient (mellom serier) ≤2,7%
 • Holdbarhet: 1 døgn på is. Prøver som lagres over natt fryses (etter sentrifugering og avpipettering). ,
 • Laboratoriets rutine:
  • Prøver som mottas innen kl 09:00 (på lab Rikshospitalet) blir analysert samme dag. Prøver som kommer etter dette blir analysert neste dag.
  • I startfasen blir analysen utført 1-2 ganger/uke, etter hvert daglig hvis behov.
  • Gjeldende analysemetode ble tatt i bruk 23.1.2023.
 • Adresse for innsending av prøver: Prøvemottak hhv Ullevål og Rikshospitalet.
 • Info om legemidler (relevante for analysen):

Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Se telefonnummer under menyvalget Rekvisisjoner og kontakt øverst på websiden.

Forskningsprosjekter. Sykehuslaboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Skifte av metoder er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forskningsprosjekter finnes på avdelingens webside.

Sist oppdatert 13.februar 2023 av Stein Bergan