Print Friendly, PDF & Email

 • Analyse: Tiopurinmetyltransferase (TPMT) -genotyping
 • Indikasjon:
  • Tidligere, pågående eller planlagt behandling med legemidler som metaboliseres av TPMT-enzymet.
  • Aktuelle legemidler: Azatioprin (Imurel®) eller merkaptopurin (Puri-Nethol®).
  • Se 6-TGN og MeMP for ytterligere informasjon.
 • Prøvemateriale:
  • EDTA-fullblod, volum: 0,5 mL
  • Prøvetakingstidspunkt: Ingen restriksjoner
  • Oppbevaring: Prøven er holdbar flere døgn i romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses.
  • Forsendelse: Ordinær post, romtemperatur.
 • Analysemetode:
  • Sanntids-PCR med alleldeteksjon vha. hybridiseringsprober og smeltekurveanalyse
   –Apparatur: LightCycler® 2.0 og 480 (Roche®)
  • Analysen omfatter følgende genvarianter (alleler): TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B, TPMT*3C og TPMT*16.
   Les mer om genvariantene som undersøkes.
 • Svarrapportering:
  • Svartid: vanligvis innen 2 uker, ta kontakt dersom det haster mer.
  • TPMT-genotype (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av TPMT*2, *3A, *3B, *3C og *16.
   Eks. TPMT*3A/*3A (homozygot for TPMT*3A-allel).
  • TPMT*1 (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet. Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.
  • Kontakt oss ved spørsmål om analyseresultater, vurdering osv.
 • Svartolkning
  Klinisk betydning av TPMT-genotype avhenger bl.a. av:
  • Betydningen genvarianten(e) har for enzymaktivitet.
  • Kombinasjon av genvarianter (se Tabell).
  • Type legemiddel
   • Terapeutisk område.
   • Risiko for legemiddelinteraksjoner.
   • Betydningen av TPMT for aktivering/inaktivering av legemidlet.
Betydning av TPMT genvarianter

Genotype (allelkombinasjon) Betydning for enzymaktivitet1 Betydning for metabolisme:
azatioprin (Imurel®) eller merkaptopurin (Puri-Nethol®)2
Doseringsanbefaling3

TPMT*1/*1

Normal enzymaktivitet

”Normalt” metabolittmønster:
Lav 6-TGN og høyere me-MP.

Normale startdoser og dosejustering i hht. sykdomsspesifikke retningslinjer. Likevektskonsentrasjon oppnås ca. 2 uker etter dosejustering.

TPMT*1/*16

Redusert enzymaktivitet4

Begrenset erfaring

Begrenset erfaring. Bør trolig starte med reduserte doser. Dosejustering avhengig av toleranse og metabolittkonsentrasjoner.

TPMT*16/*16

Redusert enzymaktivitet4

Begrenset erfaring

Begrenset erfaring.
Bør trolig starte med reduserte doser.
Dosejustering avhengig av toleranse, effekt og metabolittkonsentrasjoner.

TPMT*1/*2
TPMT*1/*3A
TPMT*1/*3B
TPMT*1/*3C

Redusert enzymaktivitet

Moderat/høy 6-TGN og lav me-MP.
Økt risiko for bivirkninger og toksisitet.

30 – 70 % av normal startdose.
Dosejustering avhengig av toleranse, effekt og metabolittkonsentrasjoner.
Likevektskonsentrasjon oppnås ca. 2 – 4 uker etter dosejustering.

TPMT*2/*2
TPMT*3A/*3A
TPMT*3B/*3B
TPMT*3C/*3C
Andre kombinasjoner av *2, *3A, *3B og *3C-alleler

Manglende eller svært lav enzymaktivitet

Ekstremt høy 6-TGN og svært lav/fravær av me-MP.
Økt risiko for livstruende toksisitet.

Alternative legemidler bør vurderes.
Ved bruk av azatioprin/merkaptopurin bør det gis 1/10 av normal dose tre ganger i uken i stedet for daglig.
Likevektskonsentrasjon oppnås ca. 4 – 6 uker etter dosejustering.

1Enzymaktiviteten kan også påvirkes av miljøfaktorer og andre genetiske faktorer.
2Se 6-TGN og me-MP for ytterligere informasjon om azatioprin- og merkaptopurinmetabolitter.
3Basert på retningslinjer fra
(Clinical Pharmacogentics Implementation Consortium).
4Kunnskapen om betydningen av TPMT*16-allelet er begrenset. TPMT*16-allelet har blitt assosiert med en 3-foldig reduksjon av 6-TGN clearance og pasienter med TPMT*1/*16-genotype har vist intermediær TPMT-aktivitet (Hamdan-Khalil R et al., Biochem Pharmacol. 2005;69:525-529 og Schaeffeler E et al., Pharmacogenetics. 2004;14:407-417).
Forkortelser: me-MP, metylmerkaptopurin; 6-TGN, 6-tioguaninnukleotider

Sist oppdatert 11.november 2013 av Stein Bergan