• Analyse Mitotan
 • Prøvemateriale: plasma fra heparin-rør eller serum; ikke gel-glass; volum 0,5 mL.
 • Analysemetode: UPLC-UV (væskekromatografi, egen metode)
 • Måleområde: 5 – 100 µmol/L
 • CV variasjonskoeffisient (mellom serier) ≤4%
 • Holdbarhet: 7 døgn i romtemp; 7 døgn i kjøleskap • Lengre tid i fryser.
  • Forsendelse: Plasma/serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
   Kan sendes med ordinær transport/post (romtemperatur).
 • Laboratoriets rutine: Analyseres annenhver uke, ved behov
 • Info om legemidler (relevante for analysen):

Mer om mitotan-analysen
 • Omtale her og i SPC’en av terapeutisk konsentrasjonsområde, gjelder når prøve tas som anbefalt, medikamentfastende på morgenen (C0, i slutten av doseintervallet).
 • Laboratoriet vårt utgir resultater for mitotan i konsentrasjonsenheten µmol/L. Andre laboratorier og fagartikler kan bruke andre konsentrasjonsenheter. Det oppgitte terapeutiske området 44-62 µmol/L tilsvarer 14-20 mg/L og 14-20 µg/mL.
 • Indikasjon og terapeutisk område: Mitotan er registrert (Lysodren) med indikasjon ‘symptomatisk behandling av avansert (inoperabel, metastatisk eller residiverende) binyrebarkkarsinom (ACC)’.
  • Avsnittet nedenfor i kursiv er gjengitt fra SPC
   NB Konsentrasjonene som her er angitt i mg/L vil samsvare slik med våre µmol/L angivelser:
   14mg/L ≅ 44µmol/L
   20mg/L ≅ 62µmol/L

   Fra SPC Lysodren (SPC pr okt 2022):
   Dosejusteringer, monitorering og seponering.
   Målet med dosejustering er å oppnå et terapeutisk vindu (plasmanivåer av mitotane på 14-20 mg/l) som sikrer optimal bruk av Lysodren med akseptabel sikkerhet. Nevrologisk toksisitet har vært assosiert med nivåer over 20 mg/l og denne terskelen skal derfor ikke nås. Det finnes data som anslår at mitotanplasma over 14 mg/l kan føre til forbedret effekt (se pkt. 5.1). Plasmanivåer av mitotane på mer enn 20 mg/l kan knyttes til alvorlige bivirkninger uten å gi større fordeler når det gjelder effekt. Plasmanivåer av mitotane bør derfor monitoreres for å justere dosen av Lysodren og for å unngå toksiske nivåer. Flere opplysninger om prøvetestingen kan fås ved å kontakte innehaveren av markedsføringstillatelsen eller en lokal representant (se pkt. 7).

   For mer detaljert info henvises til nevnte SPC.
 • Kvalitetskontroll. Laboratoriet har sine egne løpende kontrollrutiner som skal gardere mot at det blir gitt ut feilaktige svar og at resultatene drifter fra dag til dag. For mitotan sitt vedkommende finnes ikke samme internasjonale program som for mange andre analyser og det er heller ikke så mange laboratorier som utfører analysen. Vi samarbeider derfor med et annet laboratorium for å sikre at analysene ligger på samme nivå.
 • Forskningsprosjekter. Sykehuslaboratoriene har samme policy omkring bruken av analyseresultater i forskning; man ønsker å bli orientert på forhånd. Skifte av metoder er eksempel på informasjon som kan være essensiell for tolkning av resultatene, beskrivelse av presisjon ved publisering etc. Utover dette er det også andre aspekter som skal vurderes (spesielle forhold ved forskningsprøver og analyse, økonomi, publisering etc). Mer info for henvendelse om analyser til forskningsprosjekter finnes på avdelingens webside.
 • Ta gjerne kontakt med laboratoriet hvis det er spørsmål eller uklarheter i forbindelse med disse analysene. Se telefonnummer under menyvalget Rekvisisjoner og kontakt øverst på websiden.

Sist oppdatert 18.oktober 2022 av Stein Bergan