Print Friendly, PDF & Email

Les mer her om • BakgrunnRekvirering av farmakogenetiske analyserLitteratur

Bakgrunn

Farmakogenetikk eller -genomikk er vitenskapen om hvordan henholdsvis genetiske eller genomiske faktorer påvirker virkningen til legemidler (enkeltgener ˜ farmakogenetikk; samspillet mellom flere gener ˜ farmakogenomikk). De genetiske faktorene kan for eksempel være enkeltnukleotidvariasjoner (SNV’er også kjent som SNP’er), kopitallsvariasjoner (CNV’er), delesjoner eller insersjoner i gener som koder for metaboliserende enzymer og legemiddeltransportører (påvirker legemidlets farmakokinetikk), eller reseptorer, enzymer eller ionekanaler eller transportproteiner som legemidlet virker via (påvirker legemidlets farmakodynamikk).

Legemiddelmetaboliserende enzymer

Metaboliserende enzymer kan inaktivere eller aktivere legemiddelsubstrater, avhengig av om legemidlet gis som farmakologisk aktiv eller inaktiv (prodrug) forbindelse, og av metabolitten(e)s farmakologiske aktivitet. Det er identifisert genvarianter som kan gi økt, redusert eller manglende aktivitet av legemiddelmetaboliserende enzymer. Dette kan igjen ha betydning for legemiddeleffekt og bivirkninger. Mer info om de ulike enzymene:
CYP-enzymerTPMT-enzymetUGT-enzymerGST-enzymer

Legemidlers effekt (farmakodynamikk)

VKORC1

Analysepakker

Analysepakker -genanalyser

Rekvirering av farmakogenetiske analyser

Indikasjoner for de ulike farmakogenetiske analysene er beskrevet under hver enkelt analyse.?Bruk Rekvisisjon til Avdeling for farmakologi eller Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus -Rikshospitalet (Begge disse rekvisisjonene går til samme laboratorium.) Rekvisisjonssblankett kan lastes ned herfra.

Prøvemateriale

• EDTA-fullblod, volum 0,5 mL (uansett antall gen-analyser som rekvireres)
• Ingen restriksjoner med hensyn til prøvetakingstidspunkt (inkl. matinntak, legemiddelbruk)
• Oppbevaring: Prøven er holdbar i flere døgn ved romtemperatur, men oppbevaring i kjøleskap anbefales. Ved lengre tids lagring (>1 mnd) bør prøven fryses (ved -20 °C).
• Forsendelse: Ordinær post; romtemperatur.

Lovverk

I henhold til Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (LOV 2003-12-05 nr 100, bioteknologiloven) stilles det krav til skriftlig samtykke, genetisk veileding og rapportering ved prediktiv genetisk testing. For personer under 16 år skal skriftlig samtykke innhentes fra foreldre eller andre foresatte.

Svarrapportering

Mennesker har vanligvis to kopier av hvert gen (unntak ved delesjoner/multiplikasjoner). Genene kan forekomme i flere varianter med forskjeller i DNA-sekvens, og genvariantene kalles alleler. Individer som har to kopier av samme allel er homozygote for dette allelet, mens individer som har to ulike alleler er heterozygote.
Genotypen (allelkombinasjon) rapporteres basert på det samlede resultatet etter analyse av et utvalg sekvensvarianter med betydning for enzymfunksjon (Se aktuell analyse for detaljer). Forekomst av andre sjeldne sekvensvarianter som kan ha betydning for enzymaktiviteten kan ikke utelukkes.

Svartolkning

Sekvensvarianter i gener som koder for metaboliserende enzymer kan gi økt eller redusert eksponering for farmakologisk aktivt legemiddel. Videre så kan genetisk variabilitet i målproteiner påvirke sensitiviteten for legemiddel. Dette kan igjen ha betydning for effekt og bivirkninger ved legemiddelbehandling.
Klinisk relevans av genvarianter (alleler) vil bl.a. avhenge av:

  • Betydningen genvarianten (allelet) har for enzymaktiviteten (økt, redusert eller manglende funksjon).
  • Allelkombinasjon: Ett eller to alleler med normal, redusert, manglende og/eller økt funksjon.
  • Nivå av enzymuttrykk.
  • Det aktuelle enzymets betydning, sammenlignet med andre metabolismeveier, for inaktivering/aktivering av legemiddel.
  • Legemidlets terapeutiske område og risiko for legemiddelinteraksjoner.

Se aktuell analyse(pakke) for eksempler på klinisk tolkning av genotype:

Av Sara Bremer & Stein Bergan [lastupdated format=”d.m.y” before=”(Oppdatert pr.” after=”)”]

Sist oppdatert 14.august 2020 av Stein Bergan